ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรม PSU Cybersecurity and Data Privacy Days” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายไพศาล พุมดวง นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม และนายวิชชุกร ด่านเดชา เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์  เข้าร่วมกิจกรรม “PSU Cybersecurity and Data Privacy Days” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงาน “PSU Cybersecurity and Data Privacy Day” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารกีฬาและนันทนากร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน เรื่อง Cybersecurity และ Data Privacy ในภาคใต้ของประเทศ

กิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายในหัวข้อดังนี้

  • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การรับมือจากการถูกโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • Mitigating Today’s Threats with Fortinet AI-Powered Security ความมั่นคงทางไซเบอร์ ภัยคุกคาม ณ ปัจจุบันเป็นเช่นไร แนวทางในการ ป้องกันเป็นอย่างไร รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยป้องกันภัยคุกคามใน อนาคตได้อย่างไร
  • Cybersecurity awareness and against Ransomware: Prevention and Protection Strategies
  • Cybersecurity with AI
  • Securing identities against modern security threats Part1 แนวโน้มการโจมตีในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปที่ Identity Security พร้อมเทคโนโลยีที่่ ช่วยป้องกัน
  • Enhancing organizational security with stellar cyber การ เสริมสร้างความปลอดภัยขององค์กรด้วย Stellar Cyber
  • บริหารจัดการผู้ใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • Get start to deploy and protection workload on AWS

โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการป้องกันภัยไซเบอร์พร้อมทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างการรับมือภัยคุกคามและการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์