ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ในห้อง E-Testing2 , E-Testing3 และ E-Testing4

ในช่วงวันที่ 20-27 มิถุนายน 2567 ทางทีมนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ (Desktop PC) ในห้อง E-Testing2, E-Testing3, 

E-Testing4 จำนวน 152 เครื่องพร้อมเครื่องสำรองไฟ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Desktop PC Workstation สำหรับงานออกแบบ) จำนวน 50 เครื่องพร้อมเครื่องสำรองไฟ

สำหรับห้อง E-Testing2, E-Testing3,  E-Testing4 และห้องปฏฺิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  พร้อมให้บริการการสำหรับการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป