ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตรการสร้าง Data Visualization เบื้องต้นด้วย Google Looker Studio Step By Step รุ่น 3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลโดย ICT Academy ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้าง Data Visualization เบื้องต้นด้วย Google Looker studio Step By Step ” รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารคอมพิวเตอร์

ซึ่งหลักสูตรนี้รองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หัวข้อ DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ โดยมีวิทยากร นายชัยรัตน์ กาญจนอารี นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด และ นายอภิชาติ รักชอบ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแนะนำเกี่ยวกับการทำ Data Visualization นำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่าน Map แผนภูมิ กราฟ การ Blending Data และการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ การสรุปผล และการนำเสนอเพื่อให้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทดลองสร้างภาพแสดงผลข้อมูลด้วยตนเอง การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 37 คน ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าอบรม