ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Etesting1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน

 

About Wachirasak Pokakorn