วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ WU WiFi (802.1X) บน Windows 7

1.ไปที่ Taskbar กดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นกด Open Network and Sharing Center

2.เมื่อเข้าหน้า Network and Sharing Center ให้กด Manage wireless networks

3.จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Network ตัว WU WiFi (802.1X)

4.เลือก Manually create a network profile

5.เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile

           ตั้งชื่อในช่อง Network name ตัวอย่าง WU WiFi (802.1X)

           เลือก Security type เป็น WPA2-Enterprise 

           เลือก Encryption type เป็น AES กดปุ่ม Next

6.ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

7.ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ยกเลิก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on

คําเตือน

ถ้าเลือก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on เป็นการบันทึกรหัสผานไว้่ หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกนหรือเกัิดนําเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้อาจมีผลทําให้มีคนแอบนํา รหัสผานไปใช้ได้่ซึ่งผลเกิดกบผู้บันทึกรหัสผัาน่ ถ้าเกิดการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาด้วยการกระทําความผิด่ เก่ียวกบคอมพิวเตอร์ัพ.ศ.2550

8.จากนั้นกดปุ่ม Settings

9.ในหน้า Protected EAP Properties ให้ยกเลิก Validate server certificate กดปุ่ม Configure…

10.จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ยกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

11.จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

12.หน้า Advanced settings ให้ปรับตัวเลือกจาก User or computer authentication มาเป็น User authentication แล้วกดปุ่ม OK

13.กดปุ่ม Close

14.จากนั้นทดลองใช้งานโดยกดไอคอน จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมากดเลือก WU WiFi (801.1x) ที่สร้างไว้แล้วกดปุ่ม Connect

15.รอ Connect Network จะขึ้นหน้าให้ใส่รหัสผาน่ ดังนี้

   Username ให้ใส่Username ของ CUNET

   Password ให้ใส่รหัสผาน่ CUNET

   จากกดปุ่ม OK

16.รอ Connect Network ถ้า Connect Network สําเร็จจะขึ้น 

Comments

comments