ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรผู้ใช้งานเวิร์ดเพรสของสำนักวิชาและวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์  นำทีมโดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  นายวชิรศักดิ โภคากรณ์  นายดนัยณัฐ ซังเรือง  นายวิชชุกร ด่านเดชา และนายศุภวิชญ์ วีระพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในเว็บไซต์ให้กับสำนักวิชาและวิทยาลัย รวม  25 คน