Search
Close this search box.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ WU e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ WU e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หัวข้อ WU e-Learning เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก” โดยวิทยากรแนะนำภาพรวมของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วยบริหารจัดการเรียนรู้เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ให้มีปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ มีคณาจารย์เข้าร่วม จำนวน 5 คน

Comments

comments