ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Looker studio

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้าง Data Visualization เบื้องต้นด้วย Google Looker studio Step By Step เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการในสายงานดิจิทัล

อบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 9 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 14 ท่าน โดยมีทีมวิทยากรที่ชำนาญด้าน Data Visualization ได้แก่ นายชัยรัตน์ กาญจนอารี นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด และนายอภิชาติ รักชอบ