|

EN

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รับมอบเกียรติบัตรจากอธิการบดี

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ฝึกงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน

ในพิธีก่อนวาระบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งเข้ารับการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2566 เข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายชื่อนักศึกษาฝึกงานดังนี้

  1. นายจิรศักดิ์ โลหะรัตน์
  2. นายสรศักดิ์ ไตรระเบียบ
  3. นายดุสิต พรหมทอง

ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Comments

comments