Team Work

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสัมมนาทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 41 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้อง Co-working space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนายชัยรัตน์ กาญจนอารี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก ซึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  1. งานตามภารกิจหลัก
  2. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
  3. ภาระงานที่ต้องทำร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอได้อย่างครบถ้วน น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง