Search
Close this search box.
Statistic Key Fiqure SKF

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม การบันทึกข้อมูลแผนตัวชี้วัด (Statistic Key Fiqure : SKF) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ WUMIS (SAP)

ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร และให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลแผนตัวชี้วัด (Statistic Key Fiqure : SKF) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ WUMIS (SAP) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ e-Testing 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการบันทึกข้อมูลแผนตัวชี้วัด (Statistic Key Fiqure : SKF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ WUMIS (SAP) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบันทึกแผนการดำเนินงานในระบบ WUMIS (SAP) ให้แก่ผู้ดูแลแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ นางสาวชฎารัตน์  แสงนิล ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร และให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมให้สามารถใช้งานระบบ SAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ WU MIS (SAP) ของมหาวิทยาลัย
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วแต่ยังไม่ได้มีการบันทึกแผนการดำเนินงานในระบบ WUMIS (SAP) เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส่งผลทำให้มีการปรับรหัสแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมหลักและตัวชี้วัดในระบบ WUMIS (SAP) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการรายงานผลของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จึงจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น 

Comments

comments