|

EN

รายงานผลดำเนินงาน 10 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 10 เดือน)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 10 เดือน) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดย ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) จัดโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลนำเสนอในช่วงเช้าของวันที่ 16 สิงหาคม 2565 การนำเสนอในครั้งนี้ได้รายงานผลความก้าวหน้าต่อเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
1. เกณฑ์ประเมิน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีการสร้างระบบตัววัด การวิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
2. เกณฑ์ประเมิน ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่เน้นผู้เรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสภามหาวิทยาลัย
1. ผลลัพธ์/ผลสำเร็จของการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) 4 ด้าน ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2. เป้าหมายและผลลัพธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักการ OKRs
3. ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
4. Strategic for Strengthen 18 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธ์ 30 มาตรการ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปี

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการที่เน้นผู้เรียน

ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ผลงานเด่น/สิ่งที่ภาคภูมิใจ
3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย

Comments

comments