|

EN

CDT Service

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับและแนะนำบริการแก่นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ นายวิศิษฎ์ เรือง พรหม วิศวกร และนางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและแนะนำบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับนักศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ อีเมลสำหรับนักศึกษา การใช้งาน WiFi และการใช้งานระบบ e-Learning ให้แก่นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 20 คน ซึ่งจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระบบทวิภาค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสรู้จักกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการปรับตัวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน  ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้นำนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับฟังข้อมูลด้านบริการต่าง ๆ

Comments

comments