Search
Close this search box.
wunca 41th

ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 41

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41th WUNCA) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41th WUNCA) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
  • เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  • เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนทเบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก
  • เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software
  • เพื่อเป็นการปรับกระบวนทัศน์หรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างการมีประสิทธิภาพได้โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ดี
การประชุม WUNCA ครั้งที่ 41 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นายจักรินทร์ ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร นายวิศิษฐ์ เรืองพรหม วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงาน และมีนายไพศาล พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื่อสาร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายด้วย

Comments

comments