|

EN

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ศทท. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” จัดโดย คณะกรรมการ 5 ส ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยอย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันและลดความสูญเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

คณะกรรมการ 5ส วิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” สำหรับกลุ่มอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดจัดกิจกรรมหลักในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ และลานจอดรถอาคารบรรณสารฯ เป็นการอบรมภาคทฤษฎีด้านการดับเพลิงทั่วไป สาธิตวิธีการดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 และลานจอดรถข้างอาคารคอมพิวเตอร์ ได้มีการอบรมภาคทฤษฎีการดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสหัส พรหมแก้ว นายจรัล วิชัยดิษฐ์ และนายมนูศักดิ์ ดอกกฐิน ทีมวิทยากร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บรรยายและสาธิตในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม อีก 44 คน

สรุปรายงานการจัดอบรม

ขอขอบคุณ: ภาพจากคุณชัยรัตน์ กาญจนอารี และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Comments

comments