|

EN

ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้แทน ศทท. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ นับเป็นมหามงคลยิ่งในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยรวม อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน สร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีโดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  ผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นางสาวนวพร ไชยเสน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

ขอขอบคุณ ภาพจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/ข้อมูลข่าวจากส่วนสื่อสารองค์กร

ถวายพระพรชัยมงคล

ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล

Comments

comments