|

EN

วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ RICOH

ให้คลิกขวาที่ปุ่ม   Start   ไปที่เมนู   Run   (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

ใส่   ip=\\202.28.68.10    (รูปที่ 2)

รูปที่2

ถ้ากด  ok  แล้วเจอหน้านี้แสดงขึ้นมาให้ใส่ดังนี้   User=srbprint    pw=supportricoh   แล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง  Remember mt credentials  ด้วย (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

ให้หา  Folder  ที่ชื่อ   Work Station Client  แล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไป  (รูปที่ 4)

รูปที 4

ให้เลือกไปที่ EE.Client x64 (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

แล้วให้เลือกไฟล์ด้วยการดับเบิ้ลคลิก (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 

เมื่อขึ้นตามรูปให้กด  Run   (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

รอสักครู่เมื่อโปรแกรมขึ้นมาให้กด   Next   ต่อ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

รอให้โปรแกรมแสดงหน้านี้แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้า    I accept the terms in the License Agreement   แล้วกด  Next  ต่อไป (รูปที่ 9)

 

รูปที่ 9

ให้กด   Next  ต่อไปตามระบบ (รูปที่ 10)

รูปที่ 10

รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงขึ้นมา (รูปที่ 11)

รูปที่ 11

ให้ปิดทุกเมนูที่แสดงด้วยการกดที่ ปุ่มสีดำ แล้วเลือกไปที่เครื่องหมาย   X    (รูปที่ 12)

รูปที่ 12

ให้เหลือเมนู   Network Printing   และ   Prompt for Login    แล้วกดปุ่ม   Next   ต่อไป  (รูปที่ 13)

รูปที่ 13

รอโปรแกรมแสดงขึ้นมาแล้วให้ใส่หมายเลขตามรูป (รูปที่ 14)

รูปที่ 14

จากนั้นให้กดที่ปุ่ม  Test Connection  ถ้ามีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าระบบได้เชื่อมต่อกับเครื่อง  Server  เรียบร้อย (รูปที่ 15)

รูปที่ 15

ให้กด  Install  ต่อไปตาม (รูปที่ 16)

รูปที่ 16

รอโปรแกรมทำการติดตั้ง (รูปที่ 17)

รูปที่ 17

รอโปรแกรมติดตั้งเสร็จให้กดที่ปุ่ม  Finish   (รูปที่ 18)

รูปที่ 18

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่หน้าเครื่องพิมพ์อีกครั้งเพื่อทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่ม  View   แล้วให้เลือกไปที่  Details  (รูปที่ 19)

รูปที่ 19

จากนั้นให้กดที่แท็บ  Comments   1 ครั้งระบบจะจัดเรียงลำดับให้ใหม่ (รูปที่ 20)

รูปที่ 20

แล้วให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการจะติดตั้งด้วยการคลิกขวาของ  Mouse  แล้วเลือกไปที่  Connect  (รูปที่ 21)

รูปที่ 21

แล้วโปรแกรมจะทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ (รูปที่ 22)

รูปที่ 22

หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จให้เข้าไปที่  Control Panel  แล้วเข้าไปที่  Devices and Printer   (รูปที่ 23)

รูปที่ 23

จากนั้นให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะทำให้เป็นเครื่องเริ่มต้นด้วยการคลิกขวาของ  Mouse  แล้วเลือกไปที่  Set as default printer   (รูปที่ 24)

รูปที่ 24

ให้กดปุ่ม OK  (รูปที่ 25)

รูปที่ 25

ถ้าเครื่องพิมพ์มีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อย (รูปที่ 26)

รูปที่ 26

Comments

comments