best oral presentation

ศทท. ชนะเลิศ Oral Presentation จากผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “ทองกวาววิชาการ’65″

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แบบ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด และ นางสาวประไพศรี  เหล่าทองมีสกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และแบบ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ นางสาวจุฬาพร และนางสาวประไพศรี ได้นำเสนอบทความวิจัยชื่อ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาแปลงสละพันธุ์สุมาลี ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”  ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.45-15.00 น. และได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งนับเป็นความน่ายินดียิ่ง

Smart Farm

Smart farm

Comments

comments