|

EN

IT Training

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “ทักษะการใช้ IT เพื่องานบริการการศึกษา”

นางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “ทักษะ IT เพื่องานบริการการศึกษา” ให้แก่บุคลากรศูนย์บริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.  ศูนย์บริการการศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “ทักษะการใช้ IT เพื่องานบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์บริการการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานประจำวัน และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

Comments

comments