|

EN

การแก้ไขปัญหาตัวอักษรซ้อนเมื่อเข้าดูสลิปเงินเดือนหรือข้อมูลภาษีอากร ด้วยบราวเซอร์ Microsoft Edge

การแก้ไขปัญหาตัวอักษรซ้อนเมื่อเข้าดูสลิปเงินเดือนด้วย Microsoft Edge

โดย นายนันทชัย  ไชยเสน
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments

comments