บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยบุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สวนวลัยลักษณ์
Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong