ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และอาจารย์วาลุกา  เอมเอก อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 40 คน การอบรมหลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่ 4 จาก หลักสูตรที่จัดอบรมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ของโครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานสามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และรองรับกับทุกอุปกรณ์ของกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์วาลุกา  เอมเอก ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0[จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มีประสบการณ์ทำงานดังนี้
  • 2011-2012 Fashion Styling & Visual Merchandising บริษัท JGI international
  • 2012-2016 Designer and illustrator
  • 2016-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นอกจากนี้ อาจารย์วาลุกา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28 อีกด้วย
Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong