ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอเชิญผู้สนใจตอบแบบสำรวจความต้องการ อบรมการใช้งานซอฟแวร์ GenStat-EDU

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนซอฟแวร์ GenStat-EDU เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย จากบริษัท Biosci (Thailand) Co.,Ltd นั้น เพื่อให้การใช้งานซอฟแวร์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำมาวางแผนการจัดอบรมได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้สนใจทุกท่านตอบแบบสอบถามได้ทางลิงค์ https://bit.ly/2WC12Xl หรือ QR Code ทั้งนี้ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong