ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ Help Desk (โทร. 3400) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ Help Desk (โทร. 3400) เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการ Help Desk ผ่านการโทรศัพท์เลขหมายภายใน 3400 ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ Help desk ให้ตอบสนองและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ https://forms.gle/nF9RadRFPEddnhZ5A หรือ QR Code  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong