|

EN

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลง University Application

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง University Application เพื่อดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society) และบริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ซึ่งธนาคารได้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน “WU Smart Life Application” ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาและบุคลากรในยุคดิจิทัล

บันทึกข้อตกลง University Application เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) Smart IT Infrastructure 2) Smart Organization 3) Smart Learning 4) Smart Classroom 5) Smart Life & Health 6) Smart Hospital 7) Smart Transportation 8) Smart Security 9) Smart Green University และ 10) Smart Farming ซึ่ง WU Smart Life Application จะสนับสนุน Smart University ด้าน Smart Learning, Smart Life & Health, Smart Transportation, Smart Security และ Smart Green University

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นนำเสนอบริการและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา รวมถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งเป็น 1 ใน 5 Ecosystem อันเป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร

Facebook Comments