|

EN

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรม Application เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย นายวิชชุกร  ด่านเดชา  นายวิศิษฎ์  เรืองพรหม  นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบำรุง และนายไพศาล  พุมดวง เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Application ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสิทธิ์  หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเข้าร่วมรับฟังด้วย 

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อให้การบริการแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Comments

comments