Issue 3 Smart University

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการ และผู้บริหาร โดยมีแนวทางการดำเนินงานแบบรวมบริการประสานพันธกิจ แต่ในปัจจุบันพบว่ายังมีกระบวนการทำงานที่ยังต้องอาศัยกระดาษจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กระดาษในการจัดการเรียนการสอน และ/หรือ การประชุมเพื่อเตรียมงาน และการบริหารงาน เนื่องด้วยเหตุผลของระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            แนวคิดการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากองค์กรที่พึ่งพิงกระดาษไปสู่องค์กรไร้กระดาษ (Paperless) มีความพยายามที่จะดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน จนถึงปัจจุบันท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มีการประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เมื่อ 16 มีนาคม  2560 โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือส่วนอำนวยการและสารบรรณร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ถือเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่จะสามารถนำองค์กรที่พึ่งพิงกระดาษไปสู่องค์กรไร้กระดาษ นอกเหนือไปจากประเด็นสำคัญอื่น ๆ อีกที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เหตุผลหลักที่ยังให้ความสำคัญกับการใช้กระดาษ  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมในการลดการใช้กระดาษ การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร การให้ความรู้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลดการใช้กระดาษ การเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการเข้าถึง และใช้ระบบเอกสารดิจิทัลและแบ่งปันไฟล์ร่วมกันความปลอดภัยในการเก็บรักษาและสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารดิจิทัลที่สำคัญในระดับต่างๆ

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการนำนโยบายสำนักงานไร้กระดาษสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้ชื่อ Smart University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบหรือกระบวนการนำนโยบายสำนักงานไร้กระดาษสู่การปฏิบัติผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลของการนำนโยบายสำนักงานไร้กระดาษสู่การปฎิบัติ ผลการศึกษาจะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการทบทวนกระบวนการทำงานต่างๆ และปรับปรุงรูปแบบการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยของข้อมูลระบบดิจิทัล เพื่อให้กระบวนพึ่งพาระบบกระดาษลดลง ลดการสูญเสีย แต่เพิ่มคุณค่ามากขึ้น และปลูกฝังแนวคิดเรื่องงานคือสิ่งที่เราควรทำ มิใช่ งานคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ รวมถึงจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่แท้จริง โดยภาพรวมของการพัฒนาระบบจะแบบเป็นระบบสารสนเทศต่าง ๆ แสดงดังภาพรวม Smart University การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะแนะนำให้รายละเอียดแต่ระบบของ Smart University ในฉบับต่อไป

 

 

ภาพรวม Smart University การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of CloudFlare's Turnstile service is required which is subject to the CloudFlare Privacy Policy and Terms of Use.