ส่วนอำนวยการและสารบรรณร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Kick off “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันอังคารที่17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30-16.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและสำรวจความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร/ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบระบบงานเอกสารของทุกหน่วยงาน

“ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เป็นระบบที่ส่วนอำนวยการและสารบรรณได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้พัฒนาระบบงานใหม่เพื่อทดแทนระบบ e-Office เดิม จะใช้เวลาในการพัฒนาระบบประมาณ 6 เดือน และเริ่มใช้งานในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณ 2563 โดยบริษัทผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท Max Savings (Thailand)

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong