การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ZONE 1

กลุ่มอาคารเรียนรวม
ศูนย์บริการการศึกษา
ส่วนกิจการนักศึกษา
สหกิจศึกษา
ไปรษณ์ สถานพยาบาล

ZONE 2

อาคารบริหาร
อาคารวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์บรรณสาร ฯ
ส่วนงานสนับสนุน มวล.

ZONE 3

กลุ่มอาคารศุนย์เครื่องมือฯ
ส่วนอาคารฯ บริการกลาง
อุทยานพฤกษศาสตร์
นวัฒกรรม
ประปา เพาะชำ ฟาร์ม
กลุ่มอาคารศูนย์กีฬา

ZONE 4

กลุ่มอาคารวิชาการ 1-4
หอดูดาว

ZONE 5

กลุ่มอาคารวิชาการ 5-9

ZONE 6 - Sever 1

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ZONE 6 - Server 2

ศูนย์บริการทางการแพทย์