โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะทำงาน ICT Academy ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะทำงาน ICT Academy ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567