ระบบโทรศัพท์

2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-207         ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและให้บริการระบบโทรศัพท์แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา ที่พักบุคลากร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในอาคารสำนักงานของทางมหาวิทยาลัย  โดยเริ่มติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตั้งแต่ปี 2540 จำนวน 1200 เลขหมาย  และได้มีการขยายการให้บริการเลขหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานของทางมหาวิทยาลัย โดยปีพ.ศ.2544 ได้ติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเพิ่มเติมที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ  และทำการเชื่อมระบบเข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) ต่อมาในปี 2549  ได้ติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฏร์ธานี ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) เพื่อให้สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ระหว่างหน่วยงานทั้งสาม สามารถติดต่อได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีเลขหมายสำหรับสำนักงาน-หน่วยงาน จำนวน 2,500 เลขหมาย, หอพักนักศึกษาจำนวน 150 เลขหมาย และบ้านพัก-เรือนพักบุคลากร จำนวน 450 เลขหมาย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,100 เลขหมาย   2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-192

     ขอบเขตการให้บริการ

           รับผิดชอบดูแล ติดตั้งเลขหมาย เครื่องโทรศัพท์   ซ่อมบำรุงรักษาเลขหมาย เครื่องโทรศัพท์  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของทางมหาวิทยาลัย

     การขอใช้บริการ

           สามารถขอใช้บริการผ่านระบบ eServices  ที่ http://eservices.wu.ac.th  หรือแจ้งผ่าน Call Center  3400 ในเวลาทำการ

 

Facebook Comments