สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ศูนย์เทคโนโลยดิจิทัล มีบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ได้แก่
– ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (E-LEARNING)
– ระบบการจัดสอบออนไลน์ (E-TESTING)
– ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ (WU-EXAM)

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วยบริหารจัดการการเรียนรู้เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์

ระบบการจัดสอบออนไลน์
ช่วยให้อาจารย์สร้างข้อสอบจากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มี Web Browser สามารถแก้ไข จัดการข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา นักศึกษาสามารถทำข้อสอบจากที่ไหนก็ได้ แค่มี Web Browser การแสดงผลทันทีหลังสอบ

ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ
เป็นระบบที่ใช้รองรับการสอบเพื่อใช้สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติโดยใช้ Keyword โดยมีเครื่องมือสำหรับรองรับการป้องกันการทุจริตในการสอบ นักศึกษาสามารถสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ iPad และ iPhone ได้

ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยดิจิทัล จัดให้มีบริการระบบและสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการศึกษา/การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อาคาร รวม 10 ห้อง รับรองผู้เรียนได้ 496 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนตามตารางเรียนที่จัดโดยศูนย์บริการการศึกษาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และให้บริการกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 2 อาคาร ได้แก่

ภาพห้อง E-Testing
ภาพห้อง E-Testing2
ภาพห้องTraining1

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ห้อง
1.1 ห้อง E-Testing1 จำนวน 52 ที่นั่ง
1.2 ห้อง E-Testing2 จำนวน 43 ที่นั่ง
1.3 ห้อง E-Testing3 จำนวน 52 ที่นั่ง
1.4 ห้อง E-Testing4 จำนวน 53 ที่นั่ง
1.5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 48 ที่นั่ง
1.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 48 ที่นั่ง

S__4415501_0
S__4415503_0

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 6 จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 50 เครื่อง รวม 200 เครื่อง