• สามารถแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์
 • ขอใช้ระบบการเงินบัญชี 3 มิติ (MIS)
 • ขอใช้บริการ WordPress
 • ขอพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ (Server)
 • ขอลงทะเบียนเครื่องแม่ข่าย
 • ขอพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ขอติดตั้งระบบโทรศัพท์/IP Phone
 • ขอรับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ขอยืมครุภัณฑ์โน้ตบุ๊ก

ระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่บุคลากรภายใต้ชื่อโดเมน @wu.ac.th มีกล่องรับ-ส่งจดหมายเนื้อที่ให้ใช้งาน 5 GB

ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ให้บริการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ทะเบียนประวัติ การขออัตรากำลัง การบรรจุและแต่งตั้ง การบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ

ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นระบบงานสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานกับอุปกรณ์Smart Phone (iOS/Android), อุปกรณ์ Tablet/Notebook ประกอบด้วย
– ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ระบบสร้าง-ส่ง-ลงนามหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
– ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 • งานสนับสนุนการดำเนินงาน
 • งานบุคคล
 • งานวิชาการ
 • งานบริการบุคลากร
 • งานบริการนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศต่าง ๆ