การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Bitdefender Endpoint Security Tools
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการ Download สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยกำหนด Zone พื้นที่ให้บริการ ดังนี้

สำหรับนักศึกษาสามารถ Download โปรแกรมตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานใน ZONE 0

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

สำหรับบุคลากรสามารถเลือก Download โปรแกรมตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานและตามพื้นที่ตั้งสำนักงาน (Zone 1-6)

ZONE 1
กลุ่มอาคารเรียนรวม ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา สหกิจศึกษา ที่ทำการไปรษณีย์

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

ZONE 2
อาคารบริหาร อาคารวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารฯ ส่วนงานสนับสนุน มวล.

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

ZONE 3
กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือฯ ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนบริการกลาง อุทยานพฤกษศาสตร์ นวัตกรรม ประปา เพาะชำ ฟาร์ม กลุ่มอาคารศูนย์กีฬา

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

ZONE 4
กลุ่มอาคารวิชาการ 1-4

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

ZONE 5
กลุ่มอาคารวิชาการ 5-9

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

สำหรับบุคลากรกลุ่มอาคารบริการทางการแพทย์สามารถ Download โปรแกรม
ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานและตามพื้นที่ตั้งสำนักงาน

ZONE 6 Server 1 กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit

ZONE 6 Server 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ อาคารวิจัยระดับความก้าวหน้า

32-Bit

64-Bit

Mac OS (Intel)

Mac OS (M1)

32-Bit

64-Bit