วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

“ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ  เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of Digital University

พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

  • บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาและส่งมอบแอปพลิเคชันโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลผ่านศูนย์ ICT Academy
  • จัดบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • นำเทคโนโลยีด้าน AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงาน โดยใช้แนวทาง Data-Driven