บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

CLMR0021 edit

ฝ่ายแอปพลิเคชันโซลูชัน

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ