โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะทำงาน ICT Academy ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะทำงาน ICT Academy ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะทำงาน ICT Academy ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์