|

EN

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนทุก ภารกิจ โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”_DSC0039

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พุทธศักราช 2541 มีประวัติความเป็นมาดังนี้

การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีชื่อเดิมว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2538 ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงย้ายศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มายังอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายสำนักงานจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ มายังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายมาดำเนินงานชั่วคราวที่อาคารสถาบันวิจัย (D4) และต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายสำนักงานมาดำเนินงานที่อาคารคอมพิวเตอร์เป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน และ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540_DSC0066

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย