ประวัติความเป็นมา​

_DSC0020
ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2541

การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
  • ปี พ.ศ. 2538 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีชื่อเดิมว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
  • จากนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ย้ายมาดำเนินงานที่อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • เมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายสำนักงานจากกรุงเทพฯ มายังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงย้ายมาดำเนินงานชั่วคราวที่อาคารวิจัย
  • หลังจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงย้ายสำนักงานมาดำเนินงานที่อาคารคอมพิวเตอร์เป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้แบ่งส่วนงานในการบริหารจัดการดังนี้  

  • ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
  • ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
  • ฝ่ายแอปพลิเคชั่นโซลูชั่น
  • ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ