วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ  เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of Digital University

พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

  • บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาและส่งมอบแอปพลิเคชันโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งาน
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลผ่านศูนย์ ICT Academy
  • จัดบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
  • นำเทคโนโลยีด้าน AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสนุบสนุนข้อมูลเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven)