สารจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ 

“ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

          สถานการณ์โควิด เริ่มคลี่คลาย นักศึกษาได้กลับมาเรียน Onsite ส่วนการประชุมต่าง ๆ ยังคงใช้ทั้งแบบ Onsite/Online ทีมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการดูแลให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน ระบบเครือข่าย W.U.net มีแกนโครงข่ายขนาด 10 GB Ethernet Backbone เชื่อมโยงกับกลุ่มอาคารต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Single Mode Fiber Optic: 12 Cores) เชื่อมโยงกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลักจาก UniNet 10 Gbps และลิงค์สำรอง 1 Gbps รองรับการใช้งานในมหาวิทยาลัย ส่วนบ้านพักบุคลากรและหอพักนักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Fttx 100/50 Mbps เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการทำงาน

          สำหรับอาคารเรียนรวมต่าง ๆ อาคารวิชาการและสำนักงานต่าง ๆ ได้มีการดูแล จัดสรรและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่ Server, e-Mail และพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เช่น การสกัดองค์ความรู้จากการซ่อมบำรุง โดยใช้ฐานความรู้จากการบันทึกงานซ่อมในระบบ e-Services ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (WU e-Learning) ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (ระบบใหม่) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) ระบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักผ่านบัตรเครดิต (Payment Gateway) สำหรับนักศึกษานานาชาติ เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเวอร์ชันใหม่ ระบบบริหารจัดการมิเตอร์ค่าน้ำ/ค่าไฟ เป็นต้น โดยแนวทางการพัฒนา IT เป็นไปตามนโยบาย Smart University 10 ด้าน อย่างต่อเนื่อง 

             และทีมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป