|

EN

สารจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ 

“ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ”

          ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประกาศให้มีการเรียนการสอนออนไลน์และให้พนักงานสามารถ Work from home ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ปรับตัวการให้บริการด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาคารเรียนต่าง ๆ ให้มีความเร็วจากเดิม 1 Gbps เพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps เพื่อรองรับการทำงานและการสอนออนไลน์ มีการแจกซิมอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน  มีการจัดเตรียมเครื่องมือ คู่มือ และการอบรม ให้รองรับการเรียนการสอนออนไลน์และการทำงานจากที่บ้าน มีการพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยในการตอบคำถามออนไลน์ร่วมกับทีม Helpdesk มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการสอบออนไลน์ (e-Testing) ให้รองรับกับทุกอุปกรณ์ และเพิ่มฟีเจอร์การทำงานต่าง ๆ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่ายรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร และพัฒนาระบบลงทะเบียนการเดินทางกลับมหาวิทยาลัยในช่วง โควิด-19 เป็นต้น

          ในส่วนของระบบสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาระบบและการเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การจ่ายเงินสมัครเรียนออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ระบบการจัดการข้อมูลบัณฑิตคนดี การบันทึกผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบ UKPSF การจัดทำ Dashboard จำนวนผลงานตีพิมพ์ ระบบการยืมเงินทดรอง ระบบรายงานความคืบหน้ากิจกรรมที่ทำพร้อมงบประมาณที่ใช้ไป การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ เกณฑ์พึงรับ-จ่าย 3 มิติ ปรับปรุงระบบการประชุมออนไลน์ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลแบบไร้กระดาษพร้อมลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งเตือนไฟดับในฟาร์ม เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์

ในส่วนของการฝึกอบรม ได้แก่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนการทำงานออนไลน์ การใช้ e-Testing การใช้งานระบบแผนที่นำทาง การใช้ Workplace ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร การสร้าง User Guest สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก และมีการดำเนินงานสำเร็จตามความท้าทายของ Objectives and Key Results ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยหัวใจอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Smart University ต่อไป