คู่มือการติดตั้งและใช้งาน WU App

WU App เป็นความร่วมมือพัฒนา “WU Smart Life Application” ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับธนาคารกรุงไทย นับเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เน้นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับใช้กับระบบการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป พัฒนาให้เหมาะสมกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดาวโหลดและติดตั้ง WU App ลงใน Smartphone ได้จาก Google Play และ Play Store โดยค้นหาแอพพลิเคชั่น WU App 

WU App มีเมนูต่าง ๆ ให้ใช้งานดังนี้

ประโยชน์ของ WU App ได้แก่
– รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์ สไตล์ทั้งนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว
– ใช้เป็น Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร
– เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
– อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
– ชําระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสด โดยสามารถทํารายการและเลือกชําระเงินผ่าน University Application
– ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย
– สแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายมุ่งหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)