News & Events

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลถ่ายทอดสัญญาณ ในโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9)

Read More »