|

EN

OUR TEAM

Teamwork คือ หลักการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  เราทำงานร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว รักและสามัคคี ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่สำคัญเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ เพื่อเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน