ระบบเครือข่ายไร้สาย (W.U. WiFi)

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบที่มีการรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณวิทยุ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นระบบที่คอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การให้บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะให้บริการผ่านระบบ WU WiFi รองรับการให้บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร และบุคคลอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1,045 ตัว พื้นที่การให้บริการจำนวน 55 อาคารครอบคลุม ดังนี้ กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  อาคารหอพักนักศึกษาทั้งหมดและอาคารวิจัย ซึ่งการใช้งานผู้ใช้จะทำการLoginโดยอาศัย WU Passport

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-login-wifi-newup

รูปแบบการทำงานในปัจจุบันของระบบเครือข่าย WU WiFi แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1. ระบบ Aruba Network

      ระบบ Aruba Network เป็นระบบที่มีอุปกรณ์ Aruba Controller ทำหน้าที่เป็นตัวบริหารจัดการกลาง โดยจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ควบคุมการจ่าย DHCP กำหนดกฎและระเบียบการใช้งานต่างๆทั้งนี้ผู้ใช้งานระบบจะต้องทำการ Loginเพื่อเข้าใช้งานโดยผ่านทางหน้าจอ Login ของมหาวิทยาลัย

2. ระบบอื่นๆ

      ระบบอื่นๆ เป็นระบบที่ทำการติดตั้งเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งนี้ผู้ใช้งานระบบจะต้องทำการLoginก่อนการใช้งาน โดยผ่านทางหน้าจอLogin ของ Proxy Server ของมหาวิทยาลัย     

Facebook Comments