ระบบเครือข่ายหลัก (W.U. net)

 

         ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีศักยภาพสูงสามารถตอบสนองทุกภารกิ2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-103จของมหาวิทยาลัย โดยติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ใช้ชื่อว่า “Walailak University Network” หรือ ตัวย่อ “W.U.Net” เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   

       ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีหน้าที่กำกับดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด ให้บริการเชื่อมต่อขยายจุดบริการให้ครอบคลุมและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเครือข่ายสายที่เชื่อมต่อภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดรองรับระบบ IPV6 เพื่อทำให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-255          ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอกกับหน่วยงาน Uninet ที่ความเร็ว  2 Gbps เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ToT ที่ความเร็ว 1 Gbps  และเชื่อมต่อเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยไปยัง กรุงเทพ  สุราษฎร์ ตรัง และ ภูเก็ต  ที่ความเร็ว 10 Mbps การจัดทำ Server Farm เป็นระบบ VM (Virtual Machine)  เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการระบบ Server และ สามารถกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ Server ภายในระบบเสียหาย ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

นอกจากนี้ได้ขยายการให้บริการระบบเครือข่ายไปยังกลุ่มบ้านพักบุคลากร เพื่อรองรับระบบเครือข่ายไร้สาย

         

         

                      

Facebook Comments