การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน WordPress

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์มีมากมายหลากหลาย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   โดยในปีที่ผ่านมาเราได้นำเทคโนโลยีของ  Wordpres มาใช้เพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งยังฝึกอบรมการใช้  Wordpres เพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์บนความต้องการที่หลากหลายให้กับหน่วยงานมากถึง 100 เว็บไซต์ภายในระยะเวลาไม่นาน  ผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

สามารถขอใช้บริการผ่านระบบ https://eservices.wu.ac.th/

 วชิรศักดิ์  โภคากรณ์
โทร. 3463
วิชชุกร  ด่านเดชา
โทร. 3455
ดนัยณัฐ  ซังเรือง
โทร. 3467

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3463, 0-7567-3451-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3463, 3451-2
E – mail  pwachira@wu.ac.th

Facebook Comments