การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีบริการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับหน่วยงานภายใน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ช่วยให้การดำเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการออกรายงาน ช่วยจัดการ Workflow ของการทำงาน เป็นต้น

แนวปฏิบัติการให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีภารกิจให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลังจากพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้บริการและดูแลรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

ประเภท

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลปรับแก้โปรแกรม

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสำรองข้อมูล หน่วยงานปรับแก้โปรแกรม/Content หน่วยงานสำรองข้อมูล

หน่วยงานดูแล/บำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

WordPress สำนักวิชา

WordPress หน่วยงาน

ขอพื้นที่ Server

ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานพัฒนา/จ้างพัฒนา

เว็บไซต์ที่หน่วยงานพัฒนา/จ้างพัฒนา

 

 

2016_11_10-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-177การขอใช้บริการ

สามารถขอใช้บริการผ่านระบบ eServices ที่ http://eservices.wu.ac.th โดยขอให้ท่านแนบใบเสนอโครงการตามแบบฟอร์มด้านล่างประกอบการขอใช้บริการมาด้วย

 

Facebook Comments