นักศึกษาใหม่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

บริการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

1. กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยังไม่มีรหัสนักศึกษา) สามารถสมัครขอใช้ User ชั่วคราวได้ที่ https://guest.wu.ac.th 

    ระบบจะทำการออก Username และ Password ให้ สามารถ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่าย WiFi ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ในช่วงของการขึ้นทะเบียนนักศึกษา) ศึกษาวิธีการใช้งาน และข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคลิปต่อไปนี้ Zpy’

2. กรณีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว 

     สมัครขอรับ User สำหรับใช้งานแบบถาวรได้ที่ https://passport.wu.ac.th/student.aspx 

     กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และกดปุ่ม ตกลง จากนั้นระบบจะทำการออก Username โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านคือรหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนด ซึ่ง User จะสามารถใช้งานระบบเครือข่าย WiFi ที่มี SSID ชื่อ WU WiFi ได้ทุกจุดในมหาวิทยาลัย

      ศึกษาวิธีการใช้งานและข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคลิปต่อไปนี้ 

Facebook Comments