|

EN

รายงานการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประจำเดือน

ประกาศแจ้ง สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 5 เวลา 15.30 น. ของเดือนถัดไปเท่านั้น เพื่อใช้ข้อมูลในการสรุปรายงานประจำเดือนครับ

1.บันทึกเดือนมีนาคม         รายงานเดือนมีนาคม
2.บันทึกเดือนเมษายน       รายงานเดือนเมษายน
3.บันทึกเดือนพฤษภาคม    รายงานเดือนพฤษภาคม